И ПРИОРИТЕТИ В РАЗВИТИЕТО НА ОУ”СВ.КЛ.ОХРИДСКИ” ДО 2020 ГОДИ
1. Поддържане на високо качество и ефективност на цялостния образователен процес в съответствие с изискванията на ЗПУО, както и на всички поднормативни актове, за да отговорим на предизвикателствата на времето, в което живеем.
2. Усвояване и формиране на общочовешки и национални ценности, развитие на индивидуалността и стимулиране на творческите заложби. Съхраняване и популяризиране на българския фолклор и българските традиции. Съхраняване традициите и културата на малцинствените етноси, чрез педагогическа стратегия за изтъкване на културния релативизъм, за ценността на всяка култура и за нейната легитимна автономия.
3. Придобиване на солидни знания при изучаване на информационните технологии и тяхното практическо приложение в целия образователен процес.
4. Участие и успешна реализация на различни национални и международни проекти.
5. Изграждане на стабилни партньорства и на взаимоотношения на толерантност и разбирателство.
6. Възпитаване и изграждане на необходимите социални умения на младите хора за общуване и правилно поведение в обществото.
7. Да изградим личности, възпитани в дух на родолюбие и патриотизъм, с модерно виждане за света и с висока степен на конкурентоспособност, така че да превърнем България в просперираща европейска държава.
8. Развиване и поддържане на физическата дееспособност и подготовка за активен и здравословен начин на живот.
Нашето училище
Телефон за връзка: 0885302755 - Директор Ел. адрес: ou_svkl_ohridski@abv.bg
 
 

А к т у а л н о

 
 
Нова електронна поща
Уведомяваме Ви, че считано от 21.04.2023 г. електроннат...

Прочети
Обучение с електронни ресурси
Р е с у р с и: Нашата Фейсбук Група https://zn...

Прочети
Извънредно положение
Уважаеми ученици, родители! Във връзка с обявеното и...

Прочети